Po - Pá: 8:00 - 14:30
ZPĚT NAHORU
 /  Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

společnosti Lorika s.r.o.
č. 1/10/2022

v souladu s ustanovením § 1751 a § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

společnost LORIKA CZ s.r.o., se sídlem Holická 582/312, Olomouc, Hodolany, 779 00; IČ: 47667010 („LORIKA“) vydává tyto Obchodní podmínky („Obchodní podmínky“), které obsahují stanovení práv a povinností stran závazkového právního vztahu, pokud jimi jsou LORIKA zejména jako prodávající, zhotovitel nebo poskytovatel na straně jedné a podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba zejména jako kupující, objednatel nebo nabyvatel („Zákazník“), na straně druhé, pokud na ně strany odkážou a není-li ve smlouvě ujednáno jinak:

I.
Předmět obchodních podmínek
 1. LORIKA je obchodní společností, jejímž předmětem podnikání je prodej a dodávky Zboží, zejména personální a průmyslové hygieny, sanitární techniky, průmyslových rohoží, prodej a montáž kancelářských židlí, informačních technologií a software a dalšího sortimentu užitného při podnikání fyzických a právnických osob a jeho užití v tomto provozu, který je ve své úplnosti vymezen na internetové stránce www.lorika.cz („Zboží“), jakož i montáž takového Zboží a poskytování licence k předmětům duševního vlastnictví („Služby“).
 2. Za účelem zkvalitnění a urychlení vzájemných obchodních styků a nejvyššího uspokojení Zákazníků vydává LORIKA tyto Obchodní podmínky, kterými se řídí veškeré smlouvy, které jsou uzavírány mezi LORIKOU a Zákazníky, pokud na ně jako strany smlouvy odkáží, aby tak vymezily vzájemná práva a povinnosti při plnění smlouvy, jakož i na vztahy vzniklé z rámcových smluv, není-li v rámcové smlouvě uvedeno jinak. Tyto Obchodní podmínky se uplatní na společné vztahy do budoucna, bez ohledu na to, zdali dojde k jejich výslovnému dohodnutí či nikoliv. Se shora uvedeným Zákazník souhlasí. Od ustanovení těchto Obchodních podmínek je možné se odchýlit pouze v takovém případě, kdy s tím bude LORIKA souhlasit. Obchodní či jiné podmínky Zákazníka jsou tímto vyloučeny, není-li dohodnuto jinak.
 3. Úplné znění Obchodních podmínek je veřejně přístupné na internetové stránce LORIKY: https://www.lorika.cz/obchodni-podminky, jakož i v jejím sídle, a na žádost je zasíláno přímo Zákazníkovi. LORIKA si vyhrazuje změnu práv a povinností v Obchodních podmínkách upravených, kdy účinnost takové změny vůči Zákazníkovi je dána jeho projeveným souhlasem, a to buď učiněným odkazem na nové znění obchodních podmínek nebo jiným projevem vůle, ze kterého vyplývá, že je Zákazník připraven se změnou řídit zejména uzavřením smlouvy po datu účinnosti změny obchodních podmínek.
 4. Všechny zveřejněné výzvy LORIKY k podávání nabídek učiněné prostřednictvím internetu, ceníků, reklamy a katalogů nebo oprávněných osob se váží obsahem na tyto Obchodní podmínky a každý návrh Zákazníka na uzavření smlouvy s LORIKOU má obsah shodný s těmito Obchodními podmínkami.
 5. Těmito Obchodními podmínkami se řídí úplatné typy závazkových právních vztahů mezi LORIKOU a Zákazníkem: smlouvy kupní, jejichž předmětem je dodání Zboží; smlouvy o dílo, jejichž předmětem je provedení montáže Zboží, licenční smlouvy; jakož i služby s těmito smlouvami související, které se posoudí podle hlavních znaků jejich předmětu.
 6. Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smlouvy, pokud je její stranou podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která ji uzavřela v rámci své podnikatelské činnosti a v souvislosti s ní za účelem výkonu své provozní činnosti, nikoli pro osobní spotřebu.
 7. Těmito Obchodními podmínkami se nemůže řídit smlouva, kterou LORIKA uzavře se spotřebitelem, fyzickou osobou, která smlouvu neuzavírá v rámci své podnikatelské činnosti („Spotřebitel“), ani když na tyto Obchodní podmínky taková smlouva výslovně odkáže. Taková Smlouva je uzavírána v souladu s obchodními podmínkami určenými pro spotřebitele, které jsou veřejně přístupné na internetové stránce LORIKY: https://www.hygiena.cz/obchodni-podminky. Pokud přesto Spotřebitel uzavře smlouvu dle těchto Obchodních podmínek, má LORIKA i Spotřebitel možnost ve lhůtě 14 dnů poté, co se o této skutečnosti dozví, od smlouvy odstoupit, pokud již nebylo LORIKOU plněno.
 8. Smlouva se řídí Obchodními podmínkami v rozsahu, který odpovídá smluvenému předmětu tak, že obecná ustanovení upravují práva a povinnosti stran všech smluv a dále se podle předmětu plnění uplatní na příslušný vztah:

Obecná ustanovení

II.
Výzva k podání nabídky
 1. Zveřejněním nabídky prodeje a dodání Zboží jakož i montáže prostřednictvím své internetové stránky https://www.lorika.cz/ („E-shop“), katalogy vydanými elektronicky i tiskem, reklamou, zveřejněnými ceníky a dalšími způsoby identifikující Zboží nebo služby k dodání je pouze výzvou k podání návrhu na uzavření smlouvy ze strany Zákazníků a není závaznou nabídkou k uzavření smlouvy. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije. LORIKA si dále vyhrazuje právo jednostranně měnit informace uvedené v E-shopu.
 2. Návrh na uzavření smlouvy činí Zákazník způsobem stanoveným Obchodními podmínkami s odkazem na jejich obsah prostřednictvím E-shopu („Objednávka“). Taková Objednávka je současně závaznou nabídkou a LORIKA si vyhrazuje právo na její přijetí potvrzením Objednávky nebo její přijetí s výhradou, považovanou za novou nabídkou Zákazníkovi na uzavření smlouvy.
 3. Výzva k podání nabídky obsahuje údaj o druhu a o stavu zásob Zboží, o ceně a případně o lhůtě plnění u Zboží. Zákazník bere na vědomí, že stav zásob Zboží se v závislosti na čase může změnit, přičemž LORIKA upozorní Zákazníka bez zbytečného odkladu po doručení nabídky Zákazníka o stavu zásob Zboží, pokud je nižší než objednávané množství. Zákazník je oprávněn navrhnout delší lhůtu plnění vč. konkrétního termínu dodání Zboží. Součástí výzvy je i údaj o závislosti plnění na dodávkách třetí osoby (dodavatele) nebo údaje o zhotovení Zboží po uzavření smlouvy.
 4. Ceny Zboží a Služeb LORIKA zveřejňuje bez daně z přidané hodnoty.
 5. III.
  Uzavření smlouvy
  1. Návrh na uzavření smlouvy činí Zákazník písemnou Objednávkou tak, že LORICE zašle prostřednictvím E-shopu požadavek na Zboží nebo Službu s jejich údaji uvedenými na E-shopu, spolu s uvedením vlastní firmy, sídla, identifikačního čísla a daňového identifikačního čísla.
  2. Objednávkou je Zákazník vázán od jejího doručení LORICE, ledaže před tím nebo nejpozději současně s ní bude doručeno i zrušení Objednávky učiněné stejnou formou jako Objednávka. Objednávku nelze zrušit telefonicky.
  3. Objednávky prostřednictvím E-shopu:
   1. LORIKA provozuje E-shop na internetové adrese https://www.lorika.cz;
   2. Podmínkou objednávky prostřednictvím E-shopu je registrace Zákazníka na internetové adrese https://www.lorika.cz pod odkazem „Registrace“;
   3. Zákazník provede registraci uvedením svého identifikačního čísla podnikatele, jména, příjmení, telefonu a e-mailové adresy do registračního formuláře. Po odsouhlasení těchto Obchodních podmínek zaškrtnutím políčka prohlášení se údaj odešle. LORIKA vytvoří profil Zákazníka podle jeho identifikačních údajů vedených ve veřejném rejstříku fyzických a právnických osob. Potvrzením registrace je zaslání na e-mail Zákazníka přihlašovacího jména a hesla, která slouží pro opětovný přístup Zákazníka do E-shopu;
   4. Zákazník je povinen uvést vyžadované údaje správně a pravdivě, v případě změny je aktualizovat. Zabezpečení přístupových údajů je odpovědností Zákazníka, LORIKA za případné zneužití nenese odpovědnost. Profil Zákazníka je osobní a není možné jej využívat třetími osobami;
   5. Heslo do eshopu může zákazník změnit po přihlášení do eshopu, případně zaslámím odkazu na změnu hesla do jeho emailu vyplněním formuláře na adrese https://www.lorika.cz/auth/forgot_password. Ostatní údaje lze měnit jen telefonicky, nebo požadavkem na info@lorika.cz z emailové adresy uvedené v registraci;
   6. Podmínkou dokončení objednávky je seznámení se Zákazníka s Obchodními podmínkami tak, aby všechny smlouvy uzavírané prostřednictvím E-shopu byly obsahově určeny Obchodními podmínkami, nebude-li stanoveno smlouvou jinak. Souhlas projeví Zákazník zaškrtnutím pole pro „Souhlasím s VOP“ v třetím kroku objednávky, tj na karte „Informace o Vás“;
   7. Registrací je Zákazníkovi vytvořen pod jeho zadanými údaji profil, ze kterého může podávat prostřednictvím elektronického formuláře Objednávky na dodání Zboží a Služeb v souladu s nabídkou zveřejněnou na E-shopu; náležitosti nabídky vymezuje formulář obsahující povinné a volitelné údaje k vyplnění;
   8. LORIKA Objednávku přijme potvrzením, které zašle Zákazníkovi prostřednictvím jeho profilu, případně jiným sdělením prostřednictvím kontaktů sdělených Zákazníkem při registraci; pokud LORIKA nezašle potvrzení Objednávky nebo ji výslovně neodmítne, není takové jednání považováno za přijetí Objednávky, ledaže LORIKA začne Objednávku plnit;
   9. Zaslání výhrad k Objednávce je novou nabídkou (zejména cenová nabídka) a Zákazník je oprávněn ji přijmout nebo ji odmítnout; pokud Zákazník tuto nabídku výslovně neodmítne, není takové jednání považováno za souhlas;
   10. Profil Zákazníka nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení. V takto vymezeném časovém úseku má Zákazník právo zrušit Objednávku prostřednictvím e-mailu info@lorika.cz s uvedením čísla Objednávky a uvedením rozsahu zrušení, bez tohoto uvedení se považuje Objednávka za zrušenou v celém rozsahu.
  4. Potvrzení o přijetí Objednávky nebo přijetí s výhradou změny Objednávky je LORIKA povinna zaslat Zákazníkovi nejpozději do 3 dnů od doručení Objednávky. LORIKA není povinna žádnou Objednávku potvrdit a přijmout. Nepotvrdí-li LORIKA Objednávku ani ve lhůtě 5 pracovních dní, má se za to, že LORIKA odmítla Objednávku.
  5. LORIKA je oprávněna plnit na základě Objednávky Zákazníkovi bez dalšího, pokud Zákazník v nabídce nesdělil výslovný požadavek na potvrzení Objednávky (bezvýhradné plnění), s čímž Zákazník plně souhlasí.
  6. Smlouva je uzavřena doručením potvrzení Objednávky Zákazníkovi nebo potvrzení Zákazníka o přijetí změněné nabídky LORICE a v případě bezvýhradného plnění dodáním Zboží nebo započetím poskytování Služby Zákazníkovi ve lhůtě pro plnění stanovené Objednávkou nebo Obchodními podmínkami.
  7. V případě, že v rámci E-shopu nebo v Potvrzení o přijetí Objednávky bude uvedena zjevně chybná Kupní cena, není LORIKA povinna Zákazníkovi Zboží za tuto Kupní cenu dodat ani v případě, kdy Zákazník obdržel Potvrzení o přijetí Objednávky, a tedy došlo k uzavření smlouvy. V takovém případě bude LORIKA informovat Zákazníka a zašle mu nabídku na uzavření nové smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Zákazník nabídku potvrdí. V případě, že Zákazník nabídku nepotvrdí ani ve lhůtě 3 dnů od jejího odeslání, je LORIKA oprávněna od uzavřené smlouvy odstoupit. Za zjevnou chybu v Kupní ceně se považuje zejména případ, kdy v údaji o Kupní ceně zjevně chybí či přebývá cifra a taková cena se významně liší od obvyklé ceny Zboží nebo Služby.
  8. Okamžikem uzavření Smlouvy vzniká Zákazníkovi závazek k zaplacení Kupní ceny.
  9. Práva a povinnosti stran zvláštních smluvních typů mají přednost před obecnými ustanoveními, která se použijí, pokud není v příslušných Obchodních podmínkách pro jednotlivé smluvní typy stanoveno jinak.

  Kupní smlouvy

  IV.
  Předmět smlouvy
  1. Kupní smlouvou se LORIKA zavazuje dodat a předat Zákazníkovi Zboží vymezené v Objednávce a umožnit Zákazníkovi nabýt vlastnické právo ke Zboží, a Zákazník se zavazuje Zboží převzít a zaplatit sjednanou kupní cenu („Kupní cena“).
  2. Pokud je součástí smlouvy povinnost LORIKY uvést Zboží do provozu u Zákazníka, použijí se současně ustanovení Obchodních podmínek pro kupní smlouvy o montáži.

  V.
  Dodání zboží
  1. LORIKA dodá Zboží Zákazníkovi do místa plnění, kterým je sídlo LORIKY za podmínek EXW, INCOTERMS 2020, není-li ujednáno jinak. Místem plnění může být pouze místo nacházející se v České republice. Zákazník je povinen Zboží vyzvednout v sídle LORIKY ve lhůtě stanovené smlouvou (vlastní odběr).
  2. Dodání Zboží, mimo vlastní odběr, zajišťuje LORIKA k výslovné žádosti Zákazníka v Objednávce prostřednictvím smluvního dopravce, zejména společnosti FOFR. Zboží je zabaleno přiměřeně jeho povaze, aby nedošlo k jeho poškození nebo ztrátě, a je označeno jako zásilka doručovacími údaji Zákazníka a dodáno spolu s dodacím listem, doručuje-li LORIKA, nebo přepravním listem, doručuje-li smluvní přepravce. Zákazník se zavazuje místo plnění připravit k vykládce, vč. zajištění bezpečnosti a dostatečného prostoru pro vykládku, jinak není LORIKA v prodlení s dodáním Zboží.
  3. LORIKA je povinna Zboží dodat spolu se všemi doklady a návody potřebnými k převzetí a užívání Zboží, které přináleží ke Zboží, a v původních obalech vyplývajících z povahy Zboží. LORIKA je povinna předat po převzetí Zboží Zákazníkovi daňový doklad (fakturu) na Kupní cenu dodávky vystavenou na Zákazníka.
  4. Zákazník je povinen Zboží převzít od smluvního dopravce nebo ve sjednané lhůtě provést vlastní odběr. Převzetí Zboží je Zákazník nebo osoba oprávněná za něj jednat povinna potvrdit na dodacím listě nebo přepravním listě podpisem a razítkem s firmou Zákazníka, čitelně uvést své jméno, příjmení a vztah k Zákazníkovi (funkci); tuto povinnost splní Zákazník vyznačením uvedených údajů i na faktuře nebo její kopii. Pokud Zákazník tyto údaje neuvede, je v prodlení a LORIKA či smluvní dopravce nemusí Zboží odevzdat a náklady na tuto dopravu budou účtovány k tíži Zákazníka.
  5. Je-li součástí smlouvy závazek LORIKY uvést Zboží do provozu (montáž), je Zboží předáno uvedením do provozu v souladu s povahou Zboží. Plní-li takový závazek LORIKA prostřednictvím třetí osoby, odpovídá Zákazníkovi jako by plnila sama. Provedení montáže je povinen Zákazník nebo osoba oprávněná za něj jednat potvrdit na montážním listě podpisem a razítkem s firmou kupující, čitelně uvést své jméno, příjmení a vztah k Zákazníkovi (funkci); tuto povinnost splní Zákazník vyznačením uvedených údajů i na faktuře nebo její kopii.
  6. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Zákazníka až úplným zaplacením Kupní ceny a všech jejích částí. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Zákazníka převzetím Zboží od dopravce, vlastním odběrem nebo provedením montáže. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Zákazníka rovněž jeho prodlením s převzetím Zboží.
  7. Pokud Zákazník Zboží nepřevezme, odmítne převzít nebo nezajistí převzetí Zboží v místě plnění, ačkoli Zboží bylo připraveno a bez vad, je v prodlení; LORIKA poskytne Zákazníkovi dodatečnou možnost vlastního odběru ve lhůtě 10 dní. Po dobu prodlení Zákazníka s převzetím Zboží má LORIKA postavení skladovatele a Zákazník se jako ukladatel zavazuje zaplatit skladné ve výši 0,05 % z částky Kupní ceny Zboží za každý den prodlení s převzetím počínaje marným uplynutím dodatečné lhůty k převzetí; skladné je splatné na písemnou výzvu doručenou Zákazníkovi formou faktury; náhradu škody způsobenou prodlením Zákazníka požaduje LORIKA pouze ve výši nekryté skladným. Nevyzvedne-li si Zákazník Zboží ani v dodatečné lhůtě, má LORIKA právo od smlouvy odstoupit, čímž není dotčeno právo na skladné.
  8. Převzetím Zboží a potvrzením v dodacím nebo přepravním listě Zákazník prohlašuje, že Zboží nemá zjevné vady nebo uvede, že mu nebylo umožněno Zboží prohlédnout. Má-li Zboží při předání vady, sepíše o tom LORIKA nebo smluvní dopravce se Zákazníkem protokol, jehož náležitostí je popis vady a prohlášení Zákazníka, že odmítá Zboží převzít pro tyto vady; v takovém případě není Zákazník v prodlení, dokud nebude reklamace vyřízena.
  9. Zboží bude zabaleno dle obecných zvyklostí. Povinností Zákazníka je obalový materiál zklikvidovat v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že LORIKA sdělí Zákazníkovi či jinak obalový materiál označí jako vratný, je Zákazník povinen jej navrátit do 10 dnů ode dne převzetí Zboží. V opačném případě bude dodatečně Zákazníkovi LORIKOU fakturována cena obalového materiálu.
  10. LORIKA je oprávněna bez předchozí souhlasu Zákazníka rozhodnout o dodání Zboží ve více dílčích baleních, resp. balících jednotkách, není-li předem dohodnuto jinak.

  VI.
  Čas plnění
  1. LORIKA je povinna po uzavření smlouvy dodat Zákazníkovi Zboží ve lhůtě:
   1. uvedené ve výzvě k podání nabídky u dotčeného Zboží;
   2. stanovené Zákazníkem v objednávce, je-li delší než ad. a. tohoto článku Obchodních podmínek;
   3. smluvené stranami, zejména je-li plnění závislé na dodání od dodavatele nebo je-li pro Zákazníka zhotoveno až po uzavření smlouvy.
  2. V případě vlastního odběru musí být Zboží ve lhůtě připraveno Zákazníkovi k vyzvednutí v běžné otevírací době LORIKY (8:00 - 14:30); při doručování dopravcem je lhůta k plnění stanovena ve prospěch LORIKY a Zboží je dodáno v obvyklé denní době (6:00 – 16:00 hod.), není-li sjednáno jinak.
  3. Je-li obsahem smlouvy závazek LORIKY dodat Zboží Zákazníkovi ve lhůtě „express“, je LORIKA povinna předat Zboží smluvnímu dopravci nejpozději do dvou dnů od uzavření smlouvy; LORIKA odpovídá za dodání Zboží Zákazníkovi v těchto případech nejpozději do čtyř dnů od předání zásilky dopravci.
  4. 4. Zákazník se zavazuje, s výjimkou dodání Zboží „express“, poskytnout LORICE přiměřenou lhůtu ke splnění povinnosti dodat Zboží v případě jejího prodlení, a to nejméně lhůtu 10 dnů; po jejím uplynutí je Zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy.
  5. Prodlení LORIKY s plněním zapříčiněné vyšší mocí zejména nezaviněný výpadek dodávek energií nebo prodlení výrobců a dodavatelů, nesjízdnost vozovek, a vlivy, které nemohla LORIKA ovlivnit bez neúměrného finančního zatížení, nejsou pro Zákazníka důvodem k odstoupení od smlouvy ani důvodem pro jiný postih. O dobu vyšší moci je LORIKA oprávněna prodloužit lhůtu pro dodání Zboží.
  6. LORIKA je oprávněna dodat Zákazníkovi Zboží i před sjednaným termínem dodání Zboží a Zákazník je takto dodané Zboží povinen přijmout.

  VII.
  Kupní cena
  1. Zákazník je povinen zaplatit Kupní cenu Zboží, a to ve výši zveřejněné v den Objednávky, není-li dohodnuto jinak, a dále příslušnou daň z přidané hodnoty. Není-li sjednáno výslovně jinak, je cena určena s přihlédnutím k dodací paritě EXW, INCOTERMS 2020.
  2. Kupní cena je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného LORIKOU:
   1. do 10 dní od převzetí Zboží Zákazníkem nebo jeho neoprávněného nepřevzetí, není-li sjednáno jinak;
   2. současně s převzetím plnění od dopravce nebo vlastním odběrem, za plnění poskytnuté na základě první smlouvy s novým Zákazníkem, není-li sjednáno jinak.
  3. Kupní cena je splatná bezhotovostním převodem na účet LORIKY, kdy Kupní cena se považuje za splacenou jejím připsáním na tento účet. Je-li dohodnuto, že je Kupní cena splatná při převzetí Zboží od dopravce nebo při vlastním odběru, mohou strany sjednat zaplacení hotově; pokud celková hodnota objednávky nepřesahuje 2.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty, je povinen Zákazník zaplatit hotově vždy při převzetí Zboží, ledaže Kupní cenu zaplatil před dodáním Zboží bezhotovostním převodem podle věty první. Pokud je sjednáno placení kartou přes platební terminál, je LORIKA oprávněna požadovat po Zákazníkovi úhradu odpovídajících nákladů bance.
  4. LORIKA vystaví Zákazníkovi na Kupní cenu fakturu, která musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a dále náležitosti stanovené smlouvou.
  5. U Zboží, jehož dodání je závislé na objednání od dodavatele, jehož zhotovení bude provedeno až po uzavření smlouvy, nebo sjednají-li tak strany, je Zákazník povinen zaplatit zálohu na kupní cenu ve výši a splatnosti stanovené daňovým dokladem doručeným Zákazníkovi. Pokud smlouva vyžaduje zaplacení zálohy, je její řádné a včasné splnění podmínkou pro vznik povinnosti LORIKY dodat Zboží podle smlouvy; výše zálohy může LORIKA stanovit až do výše kupní ceny. Při prodlení se zaplacením zálohy má LORIKA právo od smlouvy odstoupit.
  6. Kupní cena Zboží je vždy uváděna bez daně z přidané hodnoty, ceny za případnou montáž a případné další náklady, jejichž náhrada může být sjednána (náklady na pojištění Zboží apod.).
  7. Ještě před předáním Zboží může LORIKA požadovat úhradu zálohy, a to vystavením zálohové faktury až do výše 100 % Kupní ceny. Splatnost zálohové faktury bude 10 dnů ode dne jejího doručení na e-mailovou adresu Zákazníka. Do doby uhrazení Zálohy není LORIKA v prodlení s žádným plněním, lhůta pro splnění povinností neběží. Uhrazená záloha bude následně započtena oproti faktuře vystavené na Kupní cenu. Octne-li se Zákazník v prodlení s úhradou zálohy či jakékoliv její části delší než 15 dnů, je LORIKA oprávněna od smlouvy odstoupit.
  8. V případě, že jakékoliv daně či vstupní ceny kteréhokoliv materiálu, Zboží či Služby, nezbytných ke zhotovení nebo dodání Zboží budou navýšeny před dodáním Zboží, a to i po uzavření smlouvy, dodavatelem LORIKA tak, že v důsledku takového navýšení pořizovací cena Zboží na straně LORIKY vzroste oproti stavu ke dni uzavření smlouvy, je LORIKA oprávněna jednostranně navýšit Kupní cenu, a to tak, že se Kupní cena navýší odpovídajícím způsobem o míru daného nárůstu pořizovací ceny Zboží. To však pouze za předpokladu, že LORIKA Zákazníkovi tuto změnu oznámí alespoň 5 kalendářních dnů před dodáním Zboží, nebude-li dohodnuto jinak. V případě, že bude takto upravená Kupní cena činit více než dvojnásobek původně sjednané Kupní ceny, má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit, a to nejpozději do 24 hod. od okamžiku kdy navýšení Kupní ceny LORIKA Zákazníkovi oznámila.
  9. Dodávky Zboží na základě smlouvy jsou sjednány s výhradou vyčerpání zásob. Neobdrží-li LORIKA od svého subdodavatele Zboží, je oprávněna od smlouvy s účinky od počátku odstoupit, aniž by byla povinna Zákazníkovi plnit cokoli nad rámec případného vrácení zaplacené Kupní ceny Zboží.

  VIII.
  Náklady na dopravu
  1. LORIKA má právo na úhradu nákladů spojených se zabalením zásilky a zajištěním dodání Zboží prostřednictvím smluvního dopravce, a to ve výši:
   1. 150,- Kč bez daně z přidané hodnoty, pokud Kupní cena zásilky dle smlouvy nepřesáhne částku 5000,- Kč bez daně z přidané hodnoty;
   2. 50,- Kč bez daně z přidané hodnoty, při zvoleném způsobu platby dobírkou;
   3. pokud bylo sjednáno dodání „express“ je cena závislá na hmotnosti zásilky a ujeté vzdálenosti (km) od střediska nakládky podle přepravního listu; Zákazník zaplatí pouze rozdíl mezi cenou standardní dopravy a cenou express podle platného tarifu dopravce;
   4. 0,- Kč, pokud byl sjednán vlastní odběr.
  2. Náklady spojené se zabalením zásilky a zajištěním dodání Zboží Zákazníkovi jsou splatné společně s Kupní cenou.

  IX.
  Jakost
  1. LORIKA dodává Zboží ve smluveném množství, rozměrech, s vlastnostmi obvyklými nebo zveřejněnými a způsobilé pro obvyklé užívání, není-li stranami smlouvy ujednáno jinak; dodávané Zboží odpovídá technickým normám a právním předpisům vztahujícím se ke Zboží, a to dle platných právních předpisů na území České republiky, není-li v katalogu, popř. v jiné technické dokumentaci LORIKY uvedeno jinak. V případě, že bude dodané Zboží Zákazníkem dále vyváženo, neodpovídá LORIKA za škodu, která Zákazníkovi vznikne v souvislosti s nedodržením právních předpisů státu, do kterého je Zákazníkem či kteroukoliv třetí stranou Zboží exportováno.
  2. Strany tímto činí nesporným oprávnění LORIKY dodat Zboží v množstevní a rozměrové toleranci ± 5 %.
  3. Zboží je možné použít pouze v souladu s obvyklým nebo smluveným účelem a je nezbytné dodržet podmínky a předepsané technologické postupy zveřejněné LORIKOU nebo výrobcem. Vady vzniklé porušením této povinnosti jdou k tíži Zákazníka.
  4. Zboží má vady, pokud v době přechodu nebezpečí škody na Zboží na Zákazníka neodpovídá obvyklým nebo smluveným vlastnostem, není v souladu s technickými normami a právními předpisy vztahujícími se ke Zboží a není-li v množství stanoveném smlouvu nebo neodpovídá Zákazníkem vymíněným rozměrům; to neplatí, věděl-li Zákazník při uzavření smlouvy, že jde o věc použitou nebo prodávanou s určitými vadami za sníženou cenu, jakož i o vady, které musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat; Zákazník je povinen přijmout částečné plnění v případě, neodporuje-li to povaze smlouvy.
  5. Zákazník je povinen Zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu poté, co na něj přešlo nebezpečí škody na Zboží. Vady Zboží, zejména nedostatek množství, vlastnosti nebo nezpůsobilost k obvyklému nebo smluvenému užívání, musí vytknout LORICE bez zbytečného odkladu poté, co měl možnost Zboží prohlédnout a vadu zjistit, a v případě skrytých vad bez zbytečného odkladu poté, kdy mohl vadu rozpoznat.

  X.
  Záruka za jakost
  1. LORIKA se zavazuje, že Zboží bude po dobu 12 měsíců od přechodu nebezpečí škody na Zboží na Zákazníka způsobilé k obvyklému nebo smluvenému užívání (obecná záruční doba) a zachová si obvyklé nebo smluvené vlastnosti; pokud není sjednáno jinak nebo na obalech a dokumentech souvisejících se Zbožím uvedeno jinak.
  2. Pokud je stanovena nebo stranami smluvena záruční doba na Zboží delší než 12 měsíců, je součástí závazku ze záruky závazek Zákazníka zajistit u Zboží odborný servis Zboží nejpozději do 12 měsíců od přechodu nebezpečí škody na Zboží na Zákazníka, který poskytne výhradně LORIKA, jinak záruční doba končí uplynutím obecné záruční doby.
  3. LORIKA se zavazuje, že pracovní židle značky Werksitz budou po dobu 24 měsíců od přechodu nebezpečí škody na Zboží na Zákazníka způsobilé k obvyklému nebo smluvenému užívání.
  4. LORIKA se zavazuje, že osoušeče rukou značky Veltia budou po dobu 24 měsíců od přechodu nebezpečí škody na Zboží na Zákazníka způsobilé k obvyklému nebo smluvenému užívání.
  5. Závazkem ze záruky podle tohoto článku je povinnost LORIKY odstranit vady, které se na Zboží projeví v záruční době, pokud Zákazník dodržel všechny technické a obvyklé postupy užívání Zboží; práci, náhradní díly i dopravu v takovém případě hradí LORIKA.
  6. Zákazník nemá práva ze záruky, pokud vadu způsobil sám nevhodným užíváním v rozporu se smlouvou nebo umožněním působení vlivů nepřiměřených povaze Zboží nebo způsobila-li vadu vnější událost. Práva ze záruky se nevztahují na vlastnosti Zboží, které jsou povahou nezpůsobilé k opravě nebo závislé na osobních vjemech Zákazníka, pokud se dodané Zboží druhově a množstvím shoduje se smlouvou, zejména jde-li o nevyhovující vůni, viskozitu, odstín, pěnivost, pokud nebyl Zákazník ujištěn o specifických vlastnostech.
  7. Záruka za jakost se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené jeho běžným užíváním v souladu se smlouvou určeným nebo obvyklým účelem.
  8. V případě, že Zákazník uplatní práva ze záruky v rozporu se shora uvedeným, resp. mu práva ze záruky nebudou příslušet, ponese náklady na práci a dopravu v celém rozsahu sám.

  XI.
  Práva ze záruky a z vadného plnění
  1. Vady, které se projeví na Zboží po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Zákazníka v záruční době, musí Zákazník bez zbytečného odkladu poté, kdy mohl vady při vynaložení náležité péče zjistit, vytknout písemně prostřednictvím e-mailu na adresu info@lorika.cz a Zboží bez zbytečného odkladu dopravit na adresu sídla LORIKY - Holická 582/312, Olomouc, Hodolany, 779 00 a současně se Zbožím předložit doklady o koupi Zboží, vyplněný Reklamační protokol, který je k dispozici na internetové stránce https://www.lorika.cz/reklamacni-protokol s uvedením Zboží, popisem vady nebo toho, jak se vada projevuje, spolu s kopií dodacího listu. Zákazník je povinen reklamované Zboží dodat do sídla LORIKY nebo na jiné dohodnuté místo, jinak práva z vadného plnění nemá, za účelem jeho opravy nebo dodání nového Zboží; Zboží musí být zabaleno přiměřeně tak, aby nedošlo k jeho poškození. Oznámení vady musí obsahovat podrobný popis toho, jak se vada projevuje, vč. názvu Zboží, množství reklamovaného Zboží, číslo faktury, datum dodání a jméno osoby, která Zboží převzala včetně jejího podpisu.
  2. Odstranitelné vady Zboží, za které odpovídá z vadného plnění nebo ze záruky, LORIKA odstraní bez zbytečného odkladu podle své volby buď opravou věci nebo výměnou dodáním nové věci, ledaže se dohodne se Zákazníkem na přiměřené slevě z kupní ceny; není-li ujednáno jinak započítá se částka odpovídající slevě na Zboží na nejblíže splatnou Kupní cenu Zákazníka z jiné smlouvy, jinak ji LORIKA vyplatí na účet určený Zákazníkem. V případě dodání nové věci neběží Zákazníkovi nová záruční doba.
  3. Spočívá-li vada v množství Zboží, je LORIKA povinna bez zbytečného odkladu dodat Zákazníkovi chybějící část plnění, neodporuje-li to povaze smlouvy.
  4. Nelze-li vadu odstranit servisem ani výměnou za nové Zboží a nepožaduje-li slevu z kupní ceny, může Zákazník od smlouvy písemně odstoupit (neodstranitelná vada); v takovém případě jsou strany smlouvy povinny vrátit si všechna vzájemně poskytnutá plnění na náklady LORIKY.
  5. Pokud LORIKA vady neodstraní bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo od smlouvy odstoupit, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou. LORIKA se zavazuje, že reklamaci vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 60 dnů od obdržení reklamace a Zboží. Lhůta může být prodloužena zejména z důvodu:
   1. existence jakéhokoliv prodlení Zákazníka s úhradou jakékoliv finanční částky; v takovém případě může LORIKA lhůtu pro vyřízení reklamace prodloužit jednostranně, a to o dobu prodlení se splnění povinnosti;
   2. nutnosti vyhotovení znaleckého posudku k posouzení reklamovaných vad; v takovém případě může LORIKA lhůtu pro vyřízení reklamace prodloužit o dobu nezbytnou k jeho vyhotovení, o níž bude Zákazníka informovat;
   3. komplikovaných případů, u nichž si LORIKA vyhrazuje na základě vlastního posouzení lhůtu prodloužit až na 120 dnů. Do doby dodání vyžadované dokumentace nezbytné k vyřízení reklamace lhůty podle tohoto článku Obchodních podmínek neběží.
  6. Práva z vadného plnění nemůže Zákazník uplatnit u Zboží, kterým jsou chemikálie, tekutiny, vonné látky, pokud došlo k porušení jejich obalu a jejich částečnému spotřebování nebo porušení hygienického obalu u Zboží určeného k okamžitému užití v provozu nebo které je po vyjmutí z takového obalu dále nepoužitelné.
  7. V případě, že bude reklamace ze strany Zákazníka odmítnuta pro její neoprávněnost, zavazuje se Zákazník uhradit náklady s reklamací spojené.

  Montáže

  XII.
  Objednávka montáže
  1. Je-li součástí plnění LORIKY uvedení Zboží do provozu (montáž), musí návrh Zákazníka na uzavření smlouvy kromě obecných náležitostí Uzavření smlouvy obsahovat údaje nezbytné ke zhotovení cenové nabídky:
   1. místo montáže;
   2. podrobný popis vymezující specifikace provedení montáže z hlediska materiálu, zdiva, tvrdosti obkladů apod. (stavba);
   3. datum montáže.
  2. LORIKA se zavazuje nejpozději do 5 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy vyžádat u Zákazníka doplňující údaje nebo předložit Zákazníkovi cenovou nabídku spolu s potvrzením data montáže nebo nabídkou času plnění.
  3. Smlouva je uzavřena, pokud Zákazník zašle LORICE písemné potvrzení přijetí cenové nabídky, jehož náležitosti odpovídají návrhu na uzavření smlouvy (Objednávky) a současně podepsané Pokyny ke stavební připravenosti na kotvení sanitární techniky, pokud je jako náležitost smlouvy uvede LORIKA v cenové nabídce, jakož i další prohlášení. které LORIKA bude vyžadovat ke splnění díla.
  4. Zákazník se zaručuje, že místo, kde bude montáž prováděna, bude řádně připraveno, prosto práv a závazků třetích osob, jinak není LORIKA v prodlení.

  XIII.
  Montáž
  1. LORIKA provede montáž v souladu se smlouvu v místě a ve lhůtě sjednané, postupuje při tom prostřednictvím svých zaměstnanců nebo třetích osob, přitom odpovídá, jako by montáž prováděla sama. Montáž provede ve lhůtě přiměřené povaze Zboží a potřebných úkonů. O jakosti a dokladech k montáži platí ustanovení Obchodních podmínek o kupní smlouvě.
  2. Za účelem nerušeného provedení montáže je Zákazník povinen zajistit zamezení vstupu všem nepovolaným osobám na místo provádění montáže. V případě porušení této povinnosti nese Zákazník veškerou odpovědnost za škodu na zdraví neoprávněných osob, jakož i za škodu na majetku LORIKY, Zákazníka i třetích osob. Veškeré energie, média a služby nezbytné k provedení montáže zajišťuje a hradí Zákazník.
  3. V případě, že pokyny Zákazníka k provádění montáže, případně věci převzaté od Zákazníka k jejímu provádění budou nevhodné, je LORIKA oprávněna přerušit montáž, a po poučení o nevhodnosti pokynů či věcí převzatých k provádění montáže pokračovat buď podle nových pokynů Zákazníka, pokynů nevhodných (s tím, že tento postup písemně Zákazník potvrdí s poučením o možných následcích), případně je LORIKA oprávněna postupovat podle jiného vhodného postupu či použít jiné vhodně věci k realizaci požadované montáže.
  4. Do doby dokončení montáže není Zákazník oprávněn Zboží dotčené montáží bez předchozí dohody s LORIKOU užívat. V případě, že k dohodě podle tohoto článku Obchodních podmínek dojde, bude učiněna v písemné podobě a podepsána LORIKOU a Zákazníkem. V případě, že povinnost podle tohoto článku Obchodních podmínek Zákazník poruší, přebírá na sebe veškerá s tím spojená rizika, vč. fikce řádného předání a dokončení montáže.
  5. Zákazník se za provedení montáže zavazuje zaplatit cenu určenou ve smlouvě. Na cenu montáže se přiměřeně užijí ustanovení o Kupní ceně. V případě, že k montáži z důvodů na straně Zákazníka nedojde, povinnost k úhradě ceny za montáž nezanikne.
  6. Zákazník je povinen poskytnout při provádění montáže součinnost přiměřenou povaze plnění a může kontrolovat provádění montáže. Pokud Zákazník neposkytne součinnost ani v dodatečně stanovené lhůtě v délce minimálně 10 dní, může LORIKA od smlouvy odstoupit. Znemožní-li Zákazník zahájení provádění montáže včas, nebo zapříčiní přerušení montáže, je povinen zaplatit LORICE smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny montáže za každý den, kdy jeho zaviněním nelze montáž provádět; po tuto dobu přechází nebezpečí škody na Zboží a stavbě na Zákazníka.

  XIV.
  Mlčenlivost
  1. LORIKA a Zákazník se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se jejich osob, které si navzájem při plnění smlouvy podle obchodních podmínek sdělily, zejména o jejich provozní činnosti, údajů účetní evidence, evidence tržeb, stavu skladů, množství obratu Zboží a jeho druhu, se kterými se strany seznámí v průběhu plnění ze smlouvy, a to tak, že jakékoli informace týkající se obchodní činnosti nesmí zpřístupnit žádné třetí osobě, která neplní u Zákazníka činnosti vyplývající z plnění smlouvy.
  2. LORIKA se zavazuje uchovávat všechny dokumenty a doklady týkající se činnosti prováděné pro Zákazníka odděleně od dokumentů jiných osob a zajistit, že nikdo, kdo neplní činnosti u Zákazníka na základě pracovního poměru, smlouvy o výkonu funkce nebo jiného smluvního závazku u LORIKY, nebude mít k těmto skutečnostem přístup.

  XV.
  Ochrana osobních údajů
  1. LORIKA zpracovává osobní údaje Zákazníka podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, za účelem:
   1. uzavření smlouvy, plnění práv a povinností smlouvou založených, jakož i plnění závazků odpovědnostních vztahující se k předmětu plnění,
   2. ochrany práv prodávající v případě sporu se Zákazníkem,
   3. nabízení Zboží a služeb Zákazníkovi.
  2. LORIKA zpracovává osobní údaje Zákazníka v rozsahu: jméno, příjmení, obchodní, firma, sídlo, identifikační sídlo, telefonní číslo, elektronická adresa (e-mail), číslo bankovního účtu, označení a množství Zboží nebo služby, výše a způsob úhrady Kupní ceny.
  3. Poskytnutí osobních údajů Zákazníka je dobrovolné, je nezbytným předpokladem pro uzavření smlouvy a její plnění, a to na dobu nezbytně nutnou nejdéle na dobu plnění smlouvy; zpracování osobních údajů provádí LORIKA za účelem plnění smlouvy a ochrany svých práv v případě jejich porušení Zákazníkem.
  4. Zpracování osobních údajů provádí výlučně LORIKA a pověření zaměstnanci v automatizovaném informačním systému, jehož zabezpečení proti přístupu třetích osob je zajištěno kódováním přístupu do systému a oprávněním uděleným pouze vymezeným zaměstnancům; jiným osobám nejsou osobní údaje zpřístupněny ani předávány, s výjimkou státních orgánů, pokud tak ukládá zvláštní právní předpis nebo je-li to nezbytné k ochraně práv prodávající (soud). Osobní údaje nejsou předávány do ciziny.
  5. Domnívá-li se Zákazník, že LORIKA provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat LORIKU o vysvětlení a požadovat, aby LORIKA odstranila takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů Zákazníka. LORIKA poskytne na písemnou žádost Zákazníka informace o zpracování osobních údajů. Orgánem dozoru nad zpracováním osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů.

  XVI.
  Změna a ukončení smlouvy
  1. Smlouvy uzavřené podle Obchodních podmínek mohou být měněny pouze vzájemnou písemnou dohodou LORIKY a Zákazníka a z důvodů a způsoby uvedenými v Obchodních podmínkách.
  2. Pokud bude v budoucnu některé ustanovení Obchodních podmínek nebo smlouvy shledáno neplatným orgánem veřejné moci, zavazují se strany uzavřít smlouvu, která toto neplatné ustanovení nahradí obsahem obdobným, a to na výzvu jedné ze stran smlouvy.
  3. Je-li předmětem smlouvy opakované plnění nebo poskytování služeb na základě objednávek Zákazníka, může kterákoli strana smlouvy tuto vypovědět bez výpovědní doby, pokud je druhá strana v prodlení s plněním dílčí povinnosti, zejména nezaplatí-li úplatu za Zboží nebo službu nebo neposkytne Zboží nebo službu v čase plnění podle smlouvy, a to po dobu delší 30 dní.
  4. V případě, že:
   1. Zákazník vstoupí do likvidace; nebo
   2. bude ve vztahu k Zákazníkovi zahájeno insolvenční nebo exekuční řízení;
   je LORIKA oprávněna pozastavit provedení všech dodávek Zboží na dobu trvání uvedených skutečností a/nebo kdykoli v této době od smlouvy odstoupit, dokud Zákazník nezaplatí všechny své (byť dosud nesplatné) dluhy ze smluv a pokud ve vztahu k budoucím smlouvám nebude cenu platit předem, popř. neposkytne-li dostatečné zajištění svých současných i budoucích dluhů ze smluv.

  XVII.
  Odpovědnost a náhrada škody
  1. LORIKA neodpovídá Zákazníkovi za ušlý zisk. Pokud je LORIKA povinna hradit skutečnou škodu, je tato náhrada škody omezena na pro LORIKU v době uzavření smlouvy předvídatelné škody. V maximálním rozsahu povoleném obecně závaznými právními předpisy odpovídá LORIKA výlučně za škodu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
  2. Maximální výše náhrady škody LORIKY je v případě odpovědnosti za škodu způsobenou prodlením LORIKY s dodáním Zboží omezena na 1 % z ceny opožděně dodaného Zboží za každý celý kalendářní týden prodlení, s tím že nemůže překročit maximální výši 10 % z ceny opožděně dodaného Zboží.
  3. V případě povinnosti nahradit škodu způsobenou jiným porušením smlouvy LORIKOU, než je prodlení s dodávkou, je výše náhrady škody omezena 10 % z ceny Zboží, kterého se porušení smlouvy týká.
  4. LORIKA není povinna nahradit újmu vzniklou Zákazníkovi či třetím osobám v případě, kdy Zboží bylo použito ve zdravotnictví a újma vznikla v důsledku či v souvislosti s použitím Zboží způsobem dle tohoto článku, ledaže by takovou újmu způsobila, resp. zapříčinila úmyslně nebo v hrubé nedbalosti.
  5. Svým souhlasem s těmito Obchodními podmínkami Zákazník výslovně souhlasí s omezením práva na náhradu škody dle těchto Obchodních podmínek.
  6. Zákazník je povinen nahradit LORICE veškeré náklady spojené s vymáháním/uplatněním pohledávky, včetně nákladů na zaslání upomínky, nákladů třetích stran, které na základě smluvního vztahu budou pohledávku pro LORIKU vymáhat, nákladů soudních/rozhodčích poplatků, nákladů na právní zastoupení apod.

  XVIII.
  Závěrečná ustanovení
  1. Při nákupu Zboží je povinností Zákazníka poskytnout LORICE všechny informace správně a pravdivě, a to v českém jazyce, přičemž čeština je jazykem těchto Obchodních podmínek i smlouvy. Informace, které Zákazník poskytl LORICE při objednání Zboží bude LORIKA považovat za správné a pravdivé.
  2. Smlouva, Obchodní podmínky a případně další vztahy vyplývající se řídí právem České republiky, s vyloučením norem mezinárodního práva soukromého (vč. s vyloučením Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží). Obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.
  3. Veškeré případné spory vzniklé anebo související se smlouvou či těmito Obchodními podmínkami mezi budou řešeny primárně formou mimosoudního řešení sporů. Za tímto účelem si LORIKA a Zákazník poskytnou součinnost v co nejvyšší míře. Nebude-li možné spor vyřešit smírně, sjednává se tímto místní příslušnost věcně příslušného soudu dle sídla LORIKY.
  4. Bez písemného souhlasu není Zákazník oprávněn postoupit jakákoliv práva ze smlouvy na třetí osobu, zadržet jakékoliv Zboží nebo jeho část, ani započítat jakoukoliv dlužnou částku oproti jakékoliv pohledávce za LORIKOU. Naopak, tyto Obchodní podmínky umožňují LORICE si pohledávky za Zákazníkem započíst proti pohledávkám Zákazníka, případně je postoupit na třetí osobu.
  5. Jednotlivé verze těchto Obchodní podmínek, včetně uvedení jejich verze a data publikace, bude LORIKA zveřejňovat na svých internetových stránkách.
  6. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, přímá či nepřímá účast na vojenském konfliktu, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů, zvýšení nákladů na nákup vstupních surovin a materiálů apod.), nenese LORIKA odpovědnost za újmu způsobenou v důsledku nebo v souvislosti s případy vyšší moci a zároveň je oprávněna změnit potvrzenou dodací lhůtu. O takovéto překážce bude LORIKA informovat, vč. sdělení důsledků překážky Zákazníka. Pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 120 dnů, má LORIKA i Zákazník právo od smlouvy odstoupit.
  7. V souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku na sebe Zákazník přebírá nebezpečí změny okolností. Vylučuje se použití §§ 1799, 1800 a 1924 Občanského zákoníku.
  8. Jednotlivá ustanovení smlouvy a těchto Obchodních podmínek jsou navzájem nezávislá. Pokud některé ustanovení smlouvy a/nebo těchto Obchodních podmínek bude shledáno nepřípustným, neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní takové ustanovení platnost ani vymahatelnost ostatních ustanovení.
  9. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí Zákazník sám.
  10. Není-li v těchto Obchodních podmínkách či ve smlouvě uvedeno jinak, budou si strany navzájem doručovat písemnosti primárně prostřednictvím datové schránky.
  11. Obchodní podmínky nabývají platnosti dnem jejich zveřejnění; to platí i pro jejich jednostrannou změnu.
  12. Účinnosti nabývají ustanovení Obchodních podmínek, jakmile LORIKA a Zákazník uzavřou smlouvu, ve které výslovně odkážou na tyto obchodní podmínky a Zákazník prohlásí, že se seznámil s jejich zněním.  V Olomouci dne 3.října 2022
  Lorika s.r.o.

  Obchodní podmínky ke stažení ve formátu *.pdf

Přesný termín naskladnění zboží aktuálně neznáme. Vaše objednávka bude zařazena do pořadníku.

Toto zboží máme na našem centrálním skladu. Běžně doručíme do 48 hodin od přijetí objednávky. O přesném termínu odeslání vás budeme informovat.

Toto zboží máme na našem centrálním skladu. Běžně doručíme do 48 hodin od přijetí objednávky. O přesném termínu odeslání vás budeme informovat.

Toto zboží je běžně skladem u našeho dodavatele. Předpokládaný termín naskladnění je obvykle dní. O přesném termínu odeslání vás budeme informovat.

Toto zboží máme objednáno u našeho dodavatele. Předpokládaný termín naskladnění je . O přesném termínu odeslání vás budeme informovat.

Tento produk se již nevyrábí, nebo jej neplánujeme zařadit zpet do prodeje. Jako náhradu nabízíme alternativní produkt.

Chcete-li nakoupit na firmu, registrujte se prosím.

Tento produkt má skrytou prodejní cenu. Pokud chcete cenu zobrazit, případně produkt objednat, kontaktujte nás prosím.

Toto zboží už není v naší nabídce. Zkuste si vybrat z alternativních produktů s podobnými parametry.