Po - Pá: 8:00 - 14:30
ZPĚT NAHORU
 /  Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

společnosti LORIKA CZ s.r.o.
č. 1/5/2021

v souladu s ustanovením § 1751 a § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

společnost LORIKA CZ s.r.o., se sídlem Holická 582/312, Olomouc, Hodolany, 779 00; IČ: 47667010; dále jen jako LORIKA, vydává tyto obchodní podmínky, které obsahují stanovení práv a povinností stran závazkového právního vztahu, pokud jimi jsou LORIKA zejména jako prodávající, zhotovitel nebo poskytovatel na straně jedné a podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba zejména jako kupující, objednatel nebo nabyvatel, dále jen jako zákazník, na straně druhé, pokud na ně strany odkážou a není-li ve smlouvě ujednáno jinak:

I.
Předmět obchodních podmínek
 1. Prodávající je obchodní společností, jejímž předmětem podnikání je prodej a dodávky zboží zejména personální a průmyslové hygieny, sanitární techniky, průmyslových rohoží, prodej a montáž kancelářských židlí, informačních technologií a software a dalšího sortimentu užitného při podnikání fyzických a právnických osob a jeho užití v tomto provozu, který je ve své úplnosti vymezen na internetové stránce https://www.lorika.cz/; (zboží), jakož i montáž a servis takového zboží a poskytování licence k předmětům duševního vlastnictví (služby).
 2. Za účelem zkvalitnění a urychlení vzájemných obchodních styků a nejvyššího uspokojení zákazníků vydává LORIKA tyto obchodní podmínky, kterými se řídí veškeré smlouvy, které jsou uzavírány mezi LORIKOU a zákazníky, pokud na ně jako strany smlouvy odkáží, aby tak vymezily vzájemná práva a povinnosti při plnění smlouvy.
 3. Úplné znění obchodních podmínek je veřejně přístupné na internetové stránce LORIKY: https://www.lorika.cz/o-nakupu#obchodni-podminky, jakož i v jejím sídle, a na žádost je zasíláno přímo zákazníkovi. LORIKA si vyhrazuje změnu práv a povinností v obchodních podmínkách upravených, kdy účinnost takové změny vůči zákazníkovi je dána jeho projeveným souhlasem, a to buď učiněným odkazem na nové znění obchodních podmínek nebo jiným projevem vůle, ze kterého vyplývá, že je zákazník připraven se změnou řídit zejména uzavřením smlouvy po datu účinnosti změny obchodních podmínek.
 4. Všechny zveřejněné výzvy LORIKY k podávání nabídek učiněné prostřednictvím internetu, ceníků, reklamy a katalogů nebo oprávněných osob se váží obsahem na tyto obchodní podmínky a každý návrh zákazníka na uzavření smlouvy s LORIKOU má obsah shodný s těmito obchodními podmínkami.
 5. Těmito obchodními podmínkami se řídí úplatné typy závazkových právních vztahů mezi LORIKOU a zákazníkem: smlouvy kupní, jejichž předmětem je dodání zboží; smlouvy o dílo, jejichž předmětem je provedení montáže zboží, servis zboží; licenční smlouvy; neúplatné výpůjčky; jakož i služby s těmito smlouvami související, které se posoudí podle hlavních znaků jejich předmětu.
 6. Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smlouvy, pokud je její stranou podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která ji uzavřela v rámci své podnikatelské činnosti a v souvislosti s ní za účelem výkonu své provozní činnosti, nikoli pro osobní spotřebu.
 7. Těmito obchodními podmínkami se nemůže řídit smlouva, kterou LORIKA uzavře se spotřebitelem, fyzickou osobou, která smlouvu neuzavírá v rámci své podnikatelské činnosti, ani když na tyto obchodní podmínky taková smlouva výslovně odkáže; taková Smlouva je uzavírána výhradně samostatně s individuálně sjednanými právy a povinnostmi.
 8. Smlouva se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, který odpovídá smluvenému předmětu tak, že A. Obecná ustanovení upravují práva a povinnosti stran všech smluv a dále se podle předmětu plnění uplatní na příslušný vztah:
  1. obchodní podmínky pro kupní smlouvy
  2. obchodní podmínky pro poskytování servisní činnosti
  3. obchodní podmínky pro výpůjčky zkušební, odběratelské a servisní

Obecná ustanovení

II.
Výzva k podání nabídky
 1. Zveřejněním nabídky prodeje a dodání zboží jakož i montáže a servisu prostřednictvím své internetové stránky https://www.lorika.cz/, https://www.pracovnizidle.cz/, https://www.rohoze.cz/, https://www.veltia.cz/, https://www.vonavelogo.cz, https://www.arioso.cz, katalogy vydanými elektronicky i tiskem, reklamou, zveřejněnými ceníky a dalšími způsoby identifikující zboží nebo služby k dodání je pouze výzvou k podání návrhu na uzavření smlouvy ze strany zákazníků a není závaznou nabídkou k uzavření smlouvy.
 2. Návrh na uzavření smlouvy činí zákazník způsobem stanoveným obchodními podmínkami s odkazem na jejich obsah, taková objednávka je současně závaznou nabídkou a LORIKA si vyhrazuje právo na její přijetí potvrzením objednávky nebo její přijetí s výhradou, což je novou nabídkou zákazníkovi na uzavření smlouvy.
 3. Výzva k podání nabídky obsahuje údaj o druhu a o stavu zásob zboží, o ceně a případně o lhůtě plnění u zboží. Zákazník bere na vědomí, že stav zásob zboží se v závislosti na čase může změnit, přičemž LORIKA upozorní zákazníka bez zbytečného odkladu po doručení nabídky zákazníka o stavu zboží, pokud je nižší než objednávané množství. Zákazník je oprávněn navrhnout delší lhůtu plnění vč. konkrétního termínu dodání zboží. Součástí výzvy je i údaj o závislosti plnění na dodávkách třetí osoby (dodavatele) nebo údaje o zhotovení zboží po uzavření smlouvy.
 4. Ceny zboží a služeb LORIKA zveřejňuje bez daně z přidané hodnoty.

III.
Uzavření smlouvy
 1. Návrh na uzavření smlouvy činí zákazník tak, že LORICE zašle písemnou objednávku na zboží nebo službu s údaji uvedenými v souladu s výzvou k podávání nabídek nebo tak učiní osobně (objednávka) spolu s uvedením vlastní firmy, sídla, identifikačního čísla, daňového identifikačního čísla.
 2. Objednávku činí zákazník písemně zasláním požadavku na zboží nebo službu prostřednictvím:
  1. elektronického obchodu (e-shop);
  2. elektronické pošty (e-mail);
  3. listinné objednávky zaslanou na sídlo LORIKY;
  4. osobně.
 3. Objednávkou je zákazník vázán od jejího doručení LORICE, ledaže před tím nebo nejpozději současně s ní bude doručeno i zrušení objednávky nebo bude učiněno v této lhůtě osobně v sídle LORIKY. Objednávku nelze zrušit telefonicky.
 4. Objednávky prostřednictvím e-shopu:
  1. LORIKA provozuje e-shop na internetové adrese https://lorika.cz/
  2. Podmínkou objednávky prostřednictvím e-shopu je registrace zákazníka na internetové adrese https://lorika.cz/ pod odkazem "Registrace"
  3. Zákazník provede registraci uvedením svého identifikačního čísla podnikatele a e-mailové adresy do registračního formuláře; po odsouhlasení těchto obchodních podmínek zaškrtnutím políčka prohlášení se údaj odešle. LORIKA vytvoří profil zákazníka podle jeho identifikačních údajů vedených ve veřejném rejstříku fyzických a právnických osob. Potvrzením registrace je zaslání na e-mail zákazníka přihlašovacího jména a hesla, která slouží pro opětovný přístup zákazníka do e-shopu.
  4. Po přihlášení do e-shopu může zákazník spravovat své údaje: dodací adresy, jména osob, e-mail, telefonní číslo; přihlašovací jméno a heslo, které slouží pro opětovný přístup zákazníka do e-shopu.
  5. Podmínkou registrace je seznámení se zákazníka s obchodními podmínkami a prohlášení o souhlasu, aby všechny smlouvy uzavírané prostřednictvím e-shopu byly obsahově určeny obchodními podmínkami, nebude-li stanoveno smlouvou jinak – souhlas projeví zákazník zaškrtnutím pole pro Prohlášení o seznámení se s obchodními podmínkami, které se zákazníkovi zobrazí po otevření a přečtení obchodních podmínek.
  6. Registrací je zákazníkovi vytvořen pod jeho zadanými údaji profil, ze kterého může podávat prostřednictvím elektronického formuláře objednávky na dodání zboží a služeb v souladu s nabídkou zveřejněnou na e-shopu; náležitosti nabídky vymezuje formulář obsahující povinné a volitelné údaje k vyplnění.
  7. LORIKA nabídku přijme potvrzením, které zašle zákazníkovi prostřednictvím jeho profilu případně jiným sdělením prostřednictvím kontaktů sdělených zákazníkem při registraci; pokud LORIKA nezašle potvrzení objednávky nebo ji výslovně neodmítne, není to považováno za přijetí; ledaže LORIKA začne plnit objednávku.
  8. Zaslání výhrad k objednávce je novou nabídkou (zejména cenová nabídka) a zákazník je oprávněn ji přijmout nebo ji odmítnout; pokud zákazník tuto nabídku výslovně neodmítne, není to považováno za souhlas.
 5. Objednávky prostřednictvím e-mailu:
  1. Zákazník zašle objednávku na e-mail LORIKY: objednavky@lorika.cz případně na e-mail obchodního zástupce LORIKY, který byl zákazníkovi tímto zástupcem prokazatelně sdělen.
  2. Povinnými náležitostmi objednávky jsou vždy minimálně údaje o:
   • druhu zboží nebo služby vč. kódu
   • množství a měrné jednotce
   • rozměrech
   • ceně bez daně z přidané hodnoty
  3. Volitelnými náležitostmi objednávky jsou údaje, které mění ustanovení obchodních podmínek, a to údaje o:
   • lhůtě dodání
   • místě dodání
   • způsobu platby
   • jiné podmínky zejména požadavek potvrzení přijetí nabídky;
  4. LORIKA nabídku přijme potvrzením zaslaným na elektronickou adresu, ze které byla nabídka odeslána nebo zašle výhrady k objednávce, což je novou nabídkou (zejména cenová nabídka) a zákazník je oprávněn ji přijmout nebo ji odmítnout; pokud zákazník nabídku výslovně neodmítne, není to považováno za souhlas.
  5. V objednávce nebo potvrzení nové nabídky je zákazník povinen odkázat na obchodní podmínky společnosti LORIKA CZ s.r.o. a výslovně prohlásit, že se s nimi seznámil, dokud tak neučiní, není jeho objednávka nabídkou na uzavření smlouvy; obchodní podmínky se stanou součástí smlouvy, pokud na ně strany odkáží nejpozději při plnění smlouvy
 6. Objednávky listinné:
  1. Zákazník zašle objednávku na adresu sídla LORIKY nebo ji předá obchodnímu zástupci LORIKY:
  2. Povinnými náležitostmi objednávky jsou vždy minimálně údaje o:
   • druhu zboží nebo služby
   • množství a měrné jednotce
   • rozměrech
   • ceně bez daně z přidané hodnoty
  3. Volitelnými náležitostmi objednávky jsou údaje, které mění ustanovení obchodních podmínek, a to údaje o:
   • lhůtě dodání
   • místě dodání
   • způsobu platby
   • jiné podmínky zejména požadavek potvrzení přijetí nabídky;
  4. LORIKA nabídku přijme potvrzením zaslaným na elektronickou adresu zákazníka nebo zašle výhrady k objednávce, což je novou nabídkou a zákazník je oprávněn ji přijmout nebo ji odmítnout; pokud zákazník nabídku výslovně neodmítne, není to považováno za souhlas.
  5. V objednávce nebo potvrzení nové nabídky je zákazník povinen odkázat na obchodní podmínky společnosti LORIKA CZ s.r.o. a výslovně prohlásit, že se s nimi seznámil, dokud tak neučiní, není jeho objednávka nabídkou na uzavření smlouvy; obchodní podmínky se stanou součástí smlouvy, pokud na ně strany odkáží nejpozději při plnění smlouvy.
 7. Objednávky osobně podává zákazník nebo jím pověřená osoba:
  1. v sídle LORIKY odpovědnému zaměstnanci
   • zákazník podepíše vyhotovenou objednávku s odkazem na obchodní podmínky a prohlášením o seznámení s jejich obsahem
   • LORIKA plní bez dalšího na základě objednávky
  2. v sídle LORIKY odpovědnému zaměstnanci nebo obchodnímu zástupci LORIKY
   • zákazníkovi je vystaveno potvrzení o podané objednávce, které není přijetím nabídky;
   • zákazník v potvrzení podepíše prohlášení, že se seznámil s obchodními podmínkami
  3. LORIKA nabídku přijme potvrzením zaslaným na elektronickou adresu zákazníka nebo zašle výhrady k objednávce, což je novou nabídkou a zákazník je oprávněn ji přijmout nebo ji odmítnout; pokud zákazník nabídku výslovně neodmítne, není to považováno za souhlas.
 8. Potvrzení o přijetí nabídky nebo přijetí s výhradou změny nabídky je LORIKA povinna zaslat zákazníkovi nejpozději do 3 dnů od doručení objednávky.
 9. LORIKA je oprávněna plnit na základě objednávky zákazníkovi bez dalšího, pokud zákazník v nabídce nesdělil výslovný požadavek na potvrzení objednávky (bezvýhradné plnění).
 10. Smlouva je uzavřena doručením potvrzení objednávky zákazníkovi nebo potvrzení zákazníka o přijetí změněné nabídky LORICE a v případě bezvýhradného plnění dodáním zboží nebo započetím poskytování služby zákazníkovi ve lhůtě pro plnění stanovené objednávkou nebo obchodními podmínkami.
 11. Práva a povinnosti stran zvláštních smluvních typů mají přednost před obecnými ustanoveními, která se použijí, pokud není v příslušných obchodních podmínkách pro jednotlivé smluvní typy stanoveno jinak.

a. Obchodní podmínky pro kupní smlouvy

IV.
Předmět smlouvy
 1. Kupní smlouvou se LORIKA zavazuje dodat a předat zákazníkovi zboží vymezené v objednávce a umožnit zákazníkovi nabýt vlastnické právo ke zboží, a zákazník se zavazuje zboží převzít a zaplatit sjednanou kupní cenu.
 2. Pokud je součástí smlouvy povinnost LORIKY uvést zboží do provozu u zákazníka, použijí se současně ustanovení obchodních podmínek pro kupní smlouvy o montáži.

V.
Dodání zboží
 1. LORIKA dodá zboží zákazníkovi do místa plnění, kterým je sídlo LORIKY, není-li ujednáno jinak. Zákazník je povinen zboží vyzvednout v sídle LORIKY ve lhůtě stanovené smlouvou (vlastní odběr).
 2. Dodání zboží, mimo vlastní odběr, zajišťuje LORIKA prostřednictvím smluvního dopravce společnosti FOFR. Zboží je zabaleno přiměřeně jeho povaze, aby nedošlo k jeho poškození nebo ztrátě, a je označeno jako zásilka doručovacími údaji zákazníka a dodáno spolu s dodacím listem, doručuje-li LORIKA, nebo přepravním listem, doručuje-li smluvní přepravce.
 3. LORIKA je povinna zboží dodat spolu se všemi doklady a návody potřebnými k převzetí a užívání zboží, které přináleží ke zboží, a v původních obalech vyplývajících z povahy zboží; LORIKA je povinna předat po převzetí zboží zákazníkovi daňový doklad (fakturu) na kupní cenu dodávky vystavenou na zákazníka.
 4. Zákazník je povinen zboží převzít od smluvního dopravce nebo ve sjednané lhůtě provést vlastní odběr. Převzetí zboží je zákazník nebo osoba oprávněná za něj jednat povinna potvrdit na dodacím listě nebo přepravním listě podpisem a razítkem s firmou zákazníka, čitelně uvést své jméno, příjmení a vztah k zákazníkovi (funkci); tuto povinnost splní zákazník vyznačením uvedených údajů i na faktuře nebo její kopii. Pokud zákazník tyto údaje neuvede, je v prodlení a LORIKA či smluvní dopravce nemusí zboží odevzdat a náklady na tuto dopravu budou účtovány k tíži zákazníka.
 5. Je-li součástí smlouvy závazek LORIKY uvést zboží do provozu (montáž), je zboží předáno uvedením do provozu v souladu s povahou zboží. Plní-li takový závazek LORIKA prostřednictvím třetí osoby, odpovídá zákazníkovi jakoby plnila sama. Provedení montáže je povinen zákazník nebo osoba oprávněná za něj jednat potvrdit na montážním listě podpisem a razítkem s firmou kupující, čitelně uvést své jméno, příjmení a vztah k zákazníkovi (funkci); tuto povinnost splní zákazník vyznačením uvedených údajů i na faktuře nebo její kopii.
 6. Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka až úplným zaplacením kupní ceny a všech jejích částí. Nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka převzetím zboží od dopravce, vlastním odběrem nebo provedením montáže. Nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka jeho prodlením s převzetím zboží.
 7. Pokud zákazník zboží nepřevezme, odmítne převzít nebo nezajistí převzetí zboží v místě plnění, ačkoli zboží bylo připraveno a bez vad, je v prodlení; LORIKA poskytne zákazníkovi dodatečnou možnost vlastního odběru ve lhůtě 10 dní. Po dobu prodlení zákazníka s převzetím zboží má LORIKA postavení skladovatele a zákazník se jako ukladatel zavazuje zaplatit skladné ve výši 0,05 % z částky kupní ceny zboží za každý den prodlení s převzetím počínaje marným uplynutím dodatečné lhůty k převzetí; skladné je splatné na písemnou výzvu doručenou zákazníkovi formou faktury; náhradu škody způsobenou prodlením zákazníka požaduje LORIKA pouze ve výši nekryté skladným. Nevyzvedne-li si zákazník zboží ani v dodatečné lhůtě, má LORIKA právo od smlouvy odstoupit, čímž není dotčeno právo na skladné.
 8. Převzetím zboží a potvrzením v dodacím nebo přepravním listě zákazník prohlašuje, že zboží nemá zjevné vady nebo uvede, že mu nebylo umožněno zboží prohlédnout. Má-li zboží při předání vady, sepíše o tom LORIKA nebo smluvní dopravce se zákazníkem protokol, jehož náležitostí je popis vady a prohlášení zákazníka, že odmítá zboží převzít pro tyto vady; v takovém případě není zákazník v prodlení, dokud nebude reklamace vyřízena.

VI.
Čas plnění
 1. LORIKA je povinna po uzavření smlouvy dodat zákazníkovi zboží ve lhůtě:
  1. uvedené ve výzvě k podání nabídky u dotčeného zboží,
  2. stanovené zákazníkem v objednávce, je-li delší než ad. a.
  3. smluvené stranami, zejména je-li plnění závislé na dodání od dodavatele nebo je-li pro zákazníka zhotoveno až po uzavření smlouvy,
  V případě vlastního odběru musí být zboží ve lhůtě připraveno zákazníkovi k vyzvednutí v běžné otevírací době LORIKY (8:00 - 14:30); při doručování dopravcem je lhůta k plnění stanovena ve prospěch LORIKY a zboží je dodáno v obvyklé denní době (6:00 – 16:00 hod.), není-li sjednáno jinak.
 2. Je-li obsahem smlouvy závazek LORIKY dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě „express“, je LORIKA povinna předat zboží smluvnímu dopravci nejpozději do dvou dnů od uzavření smlouvy; LORIKA odpovídá za dodání zboží zákazníkovi v těchto případech nejpozději do čtyř dnů od předání zásilky dopravci.
 3. Zákazník se zavazuje, s výjimkou dodání zboží „express“, poskytnout LORICE přiměřenou lhůtu ke splnění povinností dodat zboží v případě jejího prodlení, a to nejméně lhůtu 10 dnů; po jejím uplynutí je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy.
 4. Prodlení LORIKY s plněním zapříčiněné vyšší mocí zejména nezaviněný výpadek dodávek energií nebo prodlení výrobců a dodavatelů, nesjízdnost vozovek, a vlivy, které nemohla LORIKA ovlivnit bez neúměrného finančního zatížení, nejsou pro zákazníka důvodem k odstoupení od smlouvy ani důvodem pro jiný postih.

VII.
Kupní cena
 1. Zákazník je povinen zaplatit kupní cenu zboží, a to ve výši zveřejněné v den objednávky, není-li dohodnuto jinak, a dále příslušnou daň z přidané hodnoty.
 2. Kupní cena je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného LORIKOU
  1. do 10 dní od převzetí zboží zákazníkem, není-li sjednáno jinak;
  2. současně s převzetím plnění od dopravce nebo vlastním odběrem, za plnění poskytnuté na základě první smlouvy s novým zákazníkem, není-li sjednáno jinak.
 3. Kupní cena je splatná bezhotovostním převodem na účet LORIKY, kdy kupní cena se považuje za splacenou jejím připsáním na tento účet. Je-li dohodnuto, že je kupní cena splatná při převzetí zboží od dopravce nebo při vlastním odběru, mohou strany sjednat zaplacení hotově; pokud celková hodnota objednávky nepřesahuje 2.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty, je povinen zákazník zaplatit hotově vždy při převzetí zboží, ledaže kupní cenu zaplatil před dodáním zboží bezhotovostním převodem podle věty první. Pokud je sjednáno placení kartou přes platební terminál, je LORIKA oprávněna požadovat po zákazníkovi úhradu odpovídajících nákladů bance.
 4. LORIKA vystaví zákazníkovi na kupní cenu fakturu, která musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a dále náležitosti stanovené smlouvou.
 5. U zboží, jehož dodání je závislé na objednání od dodavatele, jehož zhotovení bude provedeno až po uzavření smlouvy, nebo sjednají-li tak strany, je zákazník povinen zaplatit zálohu na kupní cenu ve výši a splatnosti stanovené daňovým dokladem doručeným zákazníkovi. Pokud smlouva vyžaduje zaplacení zálohy, je její řádné a včasné splnění podmínkou pro vznik povinnosti LORIKY dodat zboží podle smlouvy; výše zálohy může LORIKA stanovit až do výše kupní ceny. Při prodlení se zaplacením zálohy má LORIKA právo od smlouvy odstoupit.
 6. Kupní cena zboží je vždy uváděna bez daně z přidané hodnoty.

VIII.
Náklady na dopravu
 1. LORIKA má právo na úhradu nákladů spojených se zabalením zásilky a zajištěním dodání zboží prostřednictvím smluvního dopravce, a to ve výši:
  1. 150,- Kč bez daně z přidané hodnoty, pokud kupní cena zásilky dle smlouvy nepřesáhne částku 5000,- Kč bez daně z přidané hodnoty;
  2. 50,- Kč bez daně z přidané hodnoty, při zvoleném způsobu platby dobírkou;
  3. pokud bylo sjednáno dodání „express“ je cena závislá na hmotnosti zásilky a ujeté vzdálenosti (km) od střediska nákladky podle přepravního listu; zákazník zaplatí pouze rozdíl mezi cenou standardní dopravy a cenou express podle platného tarifu dopravce;
  4. 0,- Kč, pokud byl sjednán vlastní odběr.

IX.
Jakost
 1. LORIKA dodává zboží ve smluveném množství, rozměrech, s vlastnostmi obvyklými nebo zveřejněnými a způsobilé pro obvyklé užívání, není-li stranami smlouvy ujednáno jinak; dodávané zboží odpovídá technickým normám a právním předpisům vztahujícím se ke zboží.
 2. Zboží je možné použít pouze v souladu s obvyklým nebo smluveným účelem a je nezbytné dodržet podmínky a předepsané technologické postupy zveřejněné LORIKOU nebo výrobcem. Vady vzniklé porušením této povinnosti jdou k tíži zákazníka.
 3. Zboží má vady, pokud v době přechodu nebezpečí škody na zboží na zákazníka neodpovídá obvyklým nebo smluveným vlastnostem,  není v souladu s technickými normami a právními předpisy vztahujícími se ke zboží a není-li v množství stanoveném smlouvu nebo neodpovídá zákazníkem vymíněným rozměrům; to neplatí, věděl-li zákazník při uzavření smlouvy, že jde o věc použitou nebo prodávanou s určitými vadami za sníženou cenu, jakož i o vady, které musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat; zákazník je povinen přijmout částečné plnění v případě, neodporuje-li to povaze smlouvy.
 4. Zákazník je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu poté, co na něj přešlo nebezpečí škody na zboží. Vady zboží, zejména nedostatek množství, vlastnosti nebo nezpůsobilost k obvyklému nebo smluvenému užívání, musí vytknout LORICE bez zbytečného odkladu poté, co měl možnost zboží prohlédnout a vadu zjistit, a v případě skrytých vad bez zbytečného odkladu poté, kdy mohl vadu rozpoznat.

X.
Záruka za jakost
 1. LORIKA se zavazuje, že zboží bude po dobu 12 měsíců od přechodu nebezpečí škody na zboží na zákazníka způsobilé k obvyklému nebo smluvenému užívání (obecná záruční doba) a zachová si obvyklé nebo smluvené vlastnosti; pokud není sjednáno jinak nebo na obalech a dokumentech souvisejících se zbožím uvedeno jinak.
 2. Pokud je stanovena nebo stranami smluvena záruční doba na zboží delší 12 měsíců, je součástí závazku ze záruky závazek zákazníka zajistit u zboží odborný servis zboží nejpozději do 12 měsíců od přechodu nebezpečí škody na zboží na zákazníka, který poskytne výhradně LORIKA, jinak záruční doba končí uplynutím obecné záruční doby.
 3. LORIKA se zavazuje, že pracovní židle značky Werksitz budou po dobu 24 měsíců od přechodu nebezpečí škody na zboží na zákazníka způsobilé k obvyklému nebo smluvenému užívání.
 4. LORIKA se zavazuje, že osoušeče rukou značky Veltia budou po dobu 24 měsíců od přechodu nebezpečí škody na zboží na zákazníka způsobilé k obvyklému nebo smluvenému užívání.
 5. Závazkem ze záruky podle tohoto článku je povinnost LORIKY odstranit vady, které se na zboží projeví v záruční době, pokud zákazník dodržel všechny technické a obvyklé postupy užívání zboží; práci, náhradní díly i dopravu v takovém případě hradí LORIKA.
 6. Zákazník nemá práva ze záruky, pokud vadu způsobil sám nevhodným užíváním v rozporu se smlouvou nebo umožněním působení vlivů nepřiměřených povaze zboží nebo způsobila-li vadu vnější událost. Práva ze záruky se nevztahují na vlastnosti zboží, které jsou povahou nezpůsobilé k opravě nebo závislé na osobních vjemech zákazníka, pokud se dodané zboží druhově a množstvím shoduje se smlouvou, zejména jde-li o nevyhovující vůni, viskozitu, odstín, pěnivost, pokud nebyl zákazník ujištěn o specifických vlastnostech.
 7. Záruka za jakost se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho běžným užíváním v souladu se smlouvou určeným nebo obvyklým účelem.

XI.
Práva z vadného plnění
 1. Vady, které se projeví na zboží po přechodu nebezpečí škody na zboží na zákazníka v záruční době, musí zákazník bez zbytečného odkladu poté, kdy mohl vady při vynaložení náležité péče zjistit, vytknout písemně prostřednictvím e-mailu lorika@lorika.cz nebo e-mailu obchodního zástupce, který byl zákazníkovi sdělen a zboží bez zbytečného odkladu dopravit na adresu sídla LORIKY - Holická 582/312, Olomouc, Hodolany, 779 00 a současně se zbožím předložit doklady o koupi zboží vyplněný Reklamační protokol, který je k dispozici na internetové stránce https://www.lorika.cz/reklamacni-protokol s uvedením zboží, popisem vady nebo toho, jak se vada projevuje, spolu s kopií dodacího listu. Zákazník je povinen reklamované zboží dodat do sídla LORIKY nebo na jiné dohodnuté místo, jinak práva z vadného plnění nemá, za účelem jeho opravy nebo dodání nového zboží; zboží musí být zabaleno přiměřeně tak, aby nedošlo k jeho poškození.
 2. Odstranitelné vady zboží, za které odpovídá z vadného plnění nebo ze záruky, LORIKA odstraní bez zbytečného odkladu podle své volby buď opravou věci podle ustanovení obchodních podmínek o poskytování servisní činnosti nebo výměnou dodáním nové věci, ledaže se dohodne se zákazníkem na přiměřené slevě z kupní ceny; není-li ujednáno jinak započítá se částka odpovídající slevě na zboží na nejblíže splatnou kupní cenu zákazníka z jiné smlouvy, jinak ji LORIKA vyplatí na účet určený zákazníkem.
 3. Spočívá-li vada v množství zboží, je LORIKA povinna bez zbytečného odkladu dodat zákazníkovi chybějící část plnění, neodporuje-li to povaze smlouvy.
 4. Nelze-li vadu odstranit servisem ani výměnou za nové zboží a nepožaduje-li slevu z kupní ceny, může zákazník od smlouvy písemně odstoupit (neodstranitelná vada); v takovém případě jsou strany smlouvy povinny vrátit si všechna vzájemně poskytnutá plnění na náklady LORIKY.
 5. Pokud LORIKA vady neodstraní bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě odpovídající původní lhůtě dodání zboží, má zákazník právo od smlouvy odstoupit, jakoby se jednalo o vadu neodstranitelnou.
 6. Práva z vadného plnění nemůže zákazník uplatnit u zboží, kterým jsou chemikálie, tekutiny, vonné látky, pokud došlo k porušení jejich obalu a jejich částečnému spotřebování nebo porušení hygienického obalu u zboží určeného k okamžitému užití v provozu nebo které je po vyjmutí z takového obalu dále nepoužitelné.

XII.
Objednávka montáže
 1. Je-li součástí plnění LORIKY uvedení zboží do provozu (montáž), musí návrh zákazníka na uzavření smlouvy kromě obecných náležitostí Uzavření smlouvy obsahovat údaje nezbytné ke zhotovení cenové nabídky:
  1. místo montáže
  2. podrobný popis vymezující specifikace provedení montáže z hlediska materiálu, zdiva, tvrdosti obkladů apod. (stavba)
  3. datum montáže
 2. LORIKA se zavazuje nejpozději do 5 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy vyžádat u zákazníka doplňující údaje nebo předložit zákazníkovi cenovou nabídku spolu s potvrzením data montáže nebo nabídkou času plnění.
 3. Smlouva je uzavřena, pokud zákazník zašle LORICE písemné potvrzení přijetí cenové nabídky, jehož náležitosti odpovídají návrhu na uzavření smlouvy (objednávky) a současně podepsané Pokyny ke stavební připravenosti na kotvení sanitární techniky, pokud je jako náležitost smlouvy uvede LORIKA v cenové nabídce, jakož i další prohlášení. které LORIKA bude vyžadovat ke splnění díla.

XIII.
Montáž
 1. LORIKA provede montáž v souladu se smlouvu v místě a ve lhůtě sjednané, postupuje při tom prostřednictvím svých zaměstnanců nebo třetích osob, přitom odpovídá, jakoby montáž prováděla sama. Montáž provede ve lhůtě přiměřené povaze zboží a potřebných úkonů. O jakosti a dokladech k montáži platí ustanovení obchodních podmínek o kupní smlouvě.
 2. Zákazník se za provedení montáže zavazuje zaplatit cenu určenou ve smlouvě.
 3. Zákazník je povinen poskytnout při provádění montáže součinnost přiměřenou povaze plnění, může kontrolovat provádění montáže. Pokud zákazník neposkytne součinnosti ani v dodatečně stanovené lhůtě v délce minimálně 10 dní, může LORIKA od smlouvy odstoupit. Znemožní-li zákazník zahájení provádění montáže včas, nebo zapříčiní přerušení montáže, je povinen zaplatit LORICE úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny montáže za každý den, kdy jeho zaviněním nelze montáž provádět; po tuto dobu přechází nebezpečí škody na zboží a stavbě na zákazníka.

b. Obchodní podmínky pro poskytování servisní činnosti

XIV.
Objednávka servisu
 1. Návrh zákazníka na uzavření smlouvy o poskytnutí servisu zboží dodávané LORIKOU musí kromě obecných náležitostí Uzavírání smluv podle obchodních podmínek obsahovat údaje nezbytné k provedení servisu:
  1. označení zboží názvem (kódem), rokem výroby (koupě), typem, jinými specifiky;
  2. popis vady, úpravy nebo doplnění zboží;
  3. vymezení požadovaných úkonů servisu;
  4. místo a čas poskytnutí servisu
 2. LORIKA se zavazuje nejpozději do 10 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy vyžádat u zákazníka doplňující údaje; za tím účelem podle povahy věci ohledá zboží, vyhledá a posoudí vadu jakož i celkový stav zboží i jeho jednotlivých částí a příslušenství a posoudí vhodnost řešení a předloží zákazníkovi návrh řešení (cenová nabídka) servisu spolu s potvrzením data poskytnutí a požadavky na součinnost. Návrh vhodnosti řešení se LORIKA zavazuje poskytnout s odbornou péčí a v zájmu zákazníka.
 3. Potvrzením cenové nabídky je smlouva uzavřena. Zákazník se zavazuje na základě cenové nabídky bez zbytečného odkladu udělit pokyny k provedení servisu zejména sdělit, zda koupí novou součást nebo příslušenství zboží nebo zda trvá na jeho opravě případně na likvidaci zboží. LORIKA je povinna upozornit zákazníka na nevhodnost pokynů nebo věcí předaných zákazníkem k provedení servisu, přičemž, pokud zákazník trvá na dalším servisu, neodpovídá LORIKA za vady takového plnění.

XV.
Servis
 1. LORIKA se zavazuje zboží opravit, upravit nebo provést jiné úkony zajišťující odstranění vady zboží oznámené zákazníkem.
 2. Zákazník se zavazuje poskytnout LORICE nezbytnou součinnost za účelem poskytnutí servisu přiměřenou povaze zboží a poskytovaného servisu nebo jiného úkonu na zboží. Neposkytne-li zákazník na výzvu potřebnou součinnost bez zbytečného odkladu, je LORIKA oprávněna odstoupit od smlouvy.
 3. Pokud byl servis sjednán jako povinnost LORIKY provést činnost v pravidelných obdobích zavazuje se v souladu se smlouvu LORIKA poskytnout servis ve stanovený čas a zákazník se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost.
 4. Odmítnout poskytnutí servisu může LORIKA v případě, že oprava nebo úprava zboží není úměrná nákladům za pořízení nového zboží, pokud zákazník neudělí písemný pokyn s přijetím nové cenové nabídky.
 5. Je-li součástí servisu dodání náhradní části nebo příslušenství zboží, zavazuje se jej LORIKA dodat a vyměnit nebo umístit na zboží, aby došlo k odstranění vady; jinak je LORIKA povinna zajistit likvidaci zboží a dodání nového; ohledně dodání zboží nebo jeho části či příslušenství se uplatní ustanovení o kupní smlouvě.
 6. Provedení servisu je zákazník povinen potvrdit na servisním listu. Zákazník se zavazuje zaplatit za servis cenu, kterou stanoví v souladu s cenovou nabídkou LORIKA v daňovém dokladu, na který se přiměřeně užijí ustanovení obchodních podmínek o kupní smlouvě.

c. Obchodní podmínky pro výpůjčky

XVI.
Společná ustanovení
 1. 1. Podpisem výpůjčního listu se LORIKA jako půjčitel zavazuje v ujednaném čase přenechat zákazníkovi jako vypůjčiteli zboží v ujednaném provedení a množství k bezplatnému užívání v místě plnění za účelem:
  1. vyzkoušení obvyklých vlastností zboží, o nichž byl zákazník poučen - výpůjčka zkušební; nebo
  2. za účelem odběru zboží - výpůjčka odběratelská; nebo
  3. po dobu provádění servisu zboží - výpůjčka servisní.
 2. Ustanovení tohoto článku se použije, není-li u jednotlivého typu výpůjčky uvedeno jinak.
 3. Zákazník se zavazuje zboží užívat v souladu s jeho obvyklými vlastnostmi, které mu byly sděleny a které vyplývají přiměřeně z jeho povahy. Všechny náklady související s užíváním zboží nese zákazník; pro případ poškození nebo ztráty zboží se zákazník zavazuje nahradit škodu odpovídající ceně zboží nebo rozsahu snížené hodnoty.
 4. Podpisem výpůjčního listu zákazník prohlašuje, že zboží je způsobilé k sjednanému užívání a je bez vad. Zákazník se zavazuje zboží vrátit LORICE po uplynutí sjednané doby ve stavu bez vad s výjimkou obvyklého opotřebení přiměřeného povaze zboží, jinak nahradit škodu způsobenou nesprávným užíváním.
 5. Zákazník není oprávněn půjčit zboží třetí osobě bez písemného souhlasu LORIKY.
 6. LORIKA je povinna provést u zákazníka montáž zboží, je-li to předpokladem jeho řádného užívání.

XVII.
Zkušební výpůjčka
 1. Sjednáním zkušební výpůjčky se LORIKA zavazuje umožnit zákazníkovi dočasné užívání zboží a zákazník se zavazuje zboží po uplynutí sjednané doby LORICE vrátit nebo umožnit jeho převzetí v místě plnění.
 2. LORIKA je povinna zákazníka poučit o vlastnostech zboží a způsobu jeho užívání.

XVIII.
Odběratelská výpůjčka
 1. Je-li podle výpůjčního listu předmětem výpůjčky zboží určené k opakovanému plnění a jeho dávkování (dávkovací systém), zavazuje se zákazník po dobu výpůjčky kupovat náplně odpovídající vymezenému zboží výhradně od LORIKY za sjednané ceny a v množství minimálního ročního odběru. Zákazník bere podpisem výpůjčního listu na vědomí, že výpůjčka je účelově vázána na užívání pouze za účelem odběru zboží od LORIKY vymezeném ve výpůjčním listu.
 2. Zákazník poruší účel odběratelské výpůjčky pokud:
  1. umístí do dávkovacího systému náplně vlastní nebo získané od třetí osoby; nebo
  2. přeruší nákupy náplní po dobu alespoň 2 (dvou) po sobě bezprostředně následujících měsíců bez zavinění LORIKY a bez jejího souhlasu vázaného na provozní důvody na straně zákazníka; nebo
  3. dojde k poklesu odběru náplní od LORIKY za období 2 (dvou) po sobě bezprostředně následujících měsíců pod 70% průměrného odběru za celou dobu trvání výpůjčky, a to bez zavinění LORIKY a bez jejího souhlasu vázaného na provozní důvody na straně zákazníka;
  v těchto případech se zákazník zavazuje zaplatit LORICE ušlý zisk ve výši trojnásobku průměrné měsíční ceny odebraného množství za celou dobu trvání výpůjčky předcházející splnění příslušné podmínky; současně má LORIKA právo výpůjčku písemně vypovědět; výpověď je účinná doručením zákazníkovi, který je povinen v takovém případě zboží vrátit nebo umožnit jeho vyzvednutí nebo zboží odkoupit za ceny platné dle ceníku LORIKY, nedohodnou-li se strany jinak. Tím není dotčeno právo LORIKY na náhradu škody způsobné zákazníkem na zboží umístěním jiné než smluvní náplně.
 3. Zákazník se zavazuje umožnit LORICE kontrolu zboží a plnění podmínek výpůjčky dávkovacího systému i bez předchozího upozornění v místě plnění.
 4. Zákazník je oprávněn umístit zboží v jiném místě než v místě plnění po předchozím písemném oznámení LORICE, čímž nejsou dotčena práva a povinnosti z výpůjčky zákazníka. Neumožní-li kontrolu zboží zákazník na výzvu bezprostředně z jiných než prokazatelně provozních důvodů, považuje se takový postup za splnění podmínky podle odst. 2 tohoto Článku se všemi následky tam uvedenými.
 5. Výpůjčku sjednanou na dobu neurčitou lze ukončit písemnou výpovědí LORIKY doručenou zákazníkovi, kdy výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvního dne měsíce po doručení písemné výpovědi zákazníkovi. Zákazník může výpůjčku vypovědět písemně s účinností doručením LORICE, která je v takovém případě oprávněná zboží vyzvednout u zákazníka nejpozději do 30 dní. Není-li sjednána doba trvání výpůjčky, jde o dobu neurčitou.
 6. Byla-li sjednána určitá doba trvání výpůjčky a nevyzve-li písemně jedna ze stran výpůjčky k jejímu ukončení a vrácení zboží nejpozději 10 dní před koncem trvání doby výpůjčky, prodlužuje se doba trvání vždy o stejnou dobu, byla-li však doba trvání delší jednoho roku, pak o dobu jednoho roku; a to i opakovaně.
 7. Koupě náplní do dávkovacích systému se řídí obchodními podmínkami pro kupní smlouvy.

XIX.
Servisní výpůjčka
 1. Výpůjčku lze sjednat na dobu trvání určenou dobou provádění servisu LORIKOU na zboží zákazníka. Předmětem výpůjčky je závazek umožnit zákazníkovi užívání zboží povahou přiměřeného předmětu servisu. Provedením servisu a výměnou zboží za předmět výpůjčky tato končí.

XX.
Mlčenlivost
 1. LORIKA a zákazník se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se jejich osob, které si navzájem při plnění smlouvy podle obchodních podmínek sdělily, zejména o jejich provozní činnosti, údajů účetní evidence, evidence tržeb, stavu skladů, množství obratu zboží a jeho druhu, se kterými se strany seznámí v průběhu plnění ze smlouvy, a to tak, že jakékoli informace týkající se obchodní činnosti nesmí zpřístupnit žádné třetí osobě, která neplní u zákazníka činnosti vyplývající z plnění smlouvy.
 2. LORIKA se zavazuje uchovávat všechny dokumenty a doklady týkající se činnosti prováděné pro zákazníka odděleně od dokumentů jiných osob a zajistit, že nikdo, kdo neplní činnosti u zákazníka na základě pracovního poměru, smlouvy o výkonu funkce nebo jiného smluvního závazku u LORIKY, nebude mít k těmto skutečnostem přístup.

XXI.
Ochrana osobních údajů
 1. LORIKA zpracovává osobní údaje zákazníka podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem:
  1. uzavření smlouvy, plnění práv a povinností smlouvou založených, jakož i plnění závazků odpovědnostních vztahující se k předmětu plnění,
  2. ochrany práv prodávající v případě sporu se zákazníkem,
  3. nabízení zboží a služeb zákazníkovi.
 2. LORIKA zpracovává osobní údaje zákazníka v rozsahu: jméno, příjmení, obchodní firma, sídlo, identifikační sídlo, telefonní číslo, elektronická adresa (e-mail), číslo bankovního účtu, označení a množství zboží nebo služby, výše a způsob úhrady kupní ceny.
 3. Poskytnutí osobních údajů zákazníka je dobrovolné, je nezbytným předpokladem pro uzavření smlouvy a její plnění, a to na dobu nezbytně nutnou nejdéle na dobu plnění smlouvy; zpracování osobních údajů provádí prodávající se souhlasem zákazníka za účelem plnění smlouvy a ochrany svých práv v případě jejich porušení zákazníkem.
 4. Zpracování osobních údajů provádí výlučně LORIKA a pověření zaměstnanci v automatizovaném informačním systému, jehož zabezpečení proti přístupu třetích osob je zajištěno kódováním přístupu do systému a oprávněním uděleným pouze vymezeným zaměstnancům; jiným osobám nejsou osobní údaje zpřístupněny ani předávány, s výjimkou státních orgánů, pokud tak ukládá zvláštní právní předpis nebo je-li to nezbytné k ochraně práv prodávající (soud). Osobní údaje nejsou předávány do ciziny.
 5. Domnívá-li se zákazník, že LORIKA provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat LORIKU o vysvětlení a požadovat, aby LORIKA odstranila takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů zákazníka. LORIKA poskytne na písemnou žádost zákazníka informace o zpracování osobních údajů. Orgánem dozoru nad zpracováním osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů.

XXII.
Změna a ukončení smlouvy
 1. Smlouvy uzavřené podle obchodních podmínek mohou být měněny pouze vzájemnou písemnou dohodou LORIKY a zákazníka.
 2. Pokud bude v budoucnu některé ustanovení obchodních podmínek nebo smlouvy shledáno neplatným orgánem veřejné moci, zavazují se strany uzavřít smlouvu, která toto neplatné ustanovení nahradí obsahem obdobným, a to na výzvu jedné ze stran smlouvy.
 3. Je-li předmětem smlouvy opakované plnění nebo poskytování služeb na základě objednávek zákazníka, může kterákoli strana smlouvy tuto vypovědět bez výpovědní doby, pokud je druhá strana v prodlení s plněním dílčí povinnosti, zejména nezaplatí-li úplatu za zboží nebo službu nebo neposkytne zboží nebo službu v čase plnění podle smlouvy, a to po dobu delší 30 dní.

XXIII.
Platnost a účinnost
 1. Obchodní podmínky nabývají platnosti dnem jejich zveřejnění; to platí i pro jejich jednostrannou změnu.
 2. Účinnosti nabývají ustanovení obchodních podmínek, jakmile LORIKA a zákazník uzavřou smlouvu, ve které výslovně odkážou na tyto obchodní podmínky a zákazník prohlásí, že se seznámil s jejich zněním.

V Olomouci dne 1.května 2022
LORIKA CZ s.r.o.

Obchodní podmínky ke stažení ve formátu *.pdf

Přesný termín naskladnění zboží aktuálně neznáme. Vaše objednávka bude zařazena do pořadníku.

Toto zboží máme na našem centrálním skladu. Běžně doručíme do 48 hodin od přijetí objednávky. O přesném termínu odeslání vás budeme informovat.

Toto zboží máme na našem centrálním skladu. Běžně doručíme do 48 hodin od přijetí objednávky. O přesném termínu odeslání vás budeme informovat.

Toto zboží je běžně skladem u našeho dodavatele. Předpokládaný termín naskladnění je obvykle dní. O přesném termínu odeslání vás budeme informovat.

Toto zboží máme objednáno u našeho dodavatele. Předpokládaný termín naskladnění je . O přesném termínu odeslání vás budeme informovat.

Tento produk se již nevyrábí, nebo jej neplánujeme zařadit zpet do prodeje. Jako náhradu nabízíme alternativní produkt.

Chcete-li nakoupit na firmu, registrujte se prosím.

Tento produkt má skrytou prodejní cenu. Pokud chcete cenu zobrazit, případně produkt objednat, kontaktujte nás prosím.

Toto zboží už není v naší nabídce. Zkuste si vybrat z alternativních produktů s podobnými parametry.